Jdi na obsah Jdi na menu

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD

 

1/ Před zahájením prací požádá investor stavby Vodovod Babicko o vytyčení sítí – vodovodního řadu.  Vytyčení bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora a o vytyčení bude sepsán protokol.

2/ Souběh kabelů a ostatních IS s vodovodem požadujeme minimálně 1,0 m od vodovodního řadu. Křížení kabelu s vodovodem požadujeme provést kolmo nebo minimálně pod úhlem 45°. Kabely při křížení             s vodovodem požadujeme uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0 m od vodovodního zařízení. Při takovém křížení je dále nutné dodržení ČSN 736005.

3/ Všechny poklopy vodovodního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelity včetně zákopových souprav.

4/ Po provedené úpravě poklopů bude přizván pověřený pracovník Vodovodu Babicko ke kontrole provozuschopnosti upraveného a stavbou dotčeného zařízení vodovodu. Všechny dotčené poklopy a jiné vodovodní zařízení (včetně zákopových souprav) musí být před zahájením prací předány a odzkoušeny.

5/ Prostupy trubního materiálu stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození a aby byly tyto vodotěsně upraveny.

6/ Při realizaci stavby nesmí dojít k ukládání výkopové zeminy, stavebního materiálu v místech poklopů armatur vodovodního zařízení a není možné v těchto místech dlouhodoběji odstavovat stavební stroje a jiné zařízení.

7/ Všechny změny oproti schválené PD je potřeba bezodkladně projednat s pověřeným pracovníkem Vodovodu Babicko a případně si i vyžádat nové stanovisko ke změně v PD.

8/ Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,    v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených          v seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.

9/ Vodovodní přípojku je možno realizovat z trub polyetylenových DN 32/4,4.

10/ Při realizaci stavby musí být dodržena ochranná pásma vodovodních řadů, která jsou vymezena především v § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech pracovník Vodovodu Babicko.

11/ Po skončení montáže vodovodní přípojky bude provedena zkouška vodotěsnosti přípojky (tlaková zkouška).

12/ Po realizaci vodovodní přípojky (ještě před záhozem venkovní části napojovacího potrubí) zajistí stavebník na své náklady geodetické zaměření.

13/ Kontaktní osobou ve věcech technických (pověřený pracovník Vodovodu Babicko) je pro předmětnou stavbu Jiří Tománek tel.: 604 741 250, e-mail: jiri.tomanek@email.cz nebo Jan Goroš tel.: 602 185 884.

 

Po obdržení stavebního povolení na předmětnou stavbu je opět potřeba kontaktovat provozovatele Vodovod Babicko a doložit následující dokumenty:

a) 2x vyplněný formulář Žádost o zřízení vodovodní přípojky (s přílohou)

b) 1x kopii PD (projektové dokumentace) ověřené k realizaci stavby příslušným stavebním úřadem.

c) 1x kopie stavebního povolení s nabytím právní moci

d) 2x vyplněná a podepsaná Smlouva o dodávce vody

Dále je nutné dohodnout se zástupcem provozovatele Vodovodu Babicko termín napojení na vodovodní řad a způsob realizace stavby vodovodní přípojky.

 

 

Upozornění:

Vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný vodovod, nelze propojit s jiným zdrojem vody (např. domovní studnou apod. § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb).

Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé.

 

Připojení vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad provádí výhradně provozovatel Vodovod Babicko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zásady:

 

- Přípojkou se rozumí trubní odbočení z řadu k vodoměru, není – li vodoměr, pak k uzávěru vnitřního vodovodu.

- Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy). Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší (po vodoměr).

- Vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je nutno ukládat od míst a napojení až po vodoměrnou sestavu do chrániček. Pokud se stavebník s provozovatelem Vodovodu Babicko nedohodne jinak. Chránička musí být provedena jako monolit. Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku DN 25 musí být minimální vnitřní průměr chráničky 50 mm. U větších průměrů přípojek je nutno použít chráničku odpovídající větší velikosti. Mezikruží mezi chráničkou a trubním materiálem přípojky je nutné utěsnit vhodným způsobem v místě napojení na vodovodní řád i v místě vodoměrné sestavy (tvarovatelnou hmotou na vytěsňování spár, denzopáskou odolnou proti vodě apod.)

- Maximální délka přípojky s osazením vodoměru v objektu bez vodoměrné šachty je 25 m. V případě délky přípojky delší než 25 m je nutné osadit za hranicí pozemku vodoměrnou šachtu a do ní umístit vodoměr.

- Hydrodynamický přetlak v místě napojení vodovodní přípojky je 0,15 (0,25) až 0,6 (0,7) MPa.

- Minimální vnitřní světlost vodoměrové šachty (dále jen „VŠ“) kruhové je průměr 1,2 m a hloubka 1,5 m, VŠ musí být vždy provedena jako vodotěsná s pevným dnem. VŠ musí být vybavena žebříkem nebo stupadly. Žebřík se navrhuje podle ČSN 74 3282. Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 0,6 x 0,6 m a musí být umístěn na protilehlé straně stěny, kde není instalována vodoměrná sestava. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Poklop zajišťující vstupní otvor VŠ musí mít stejný rozměr jako vstupní otvor VŠ a musí být proveden tak, aby zamezil vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do VŠ. Poklop musí mít maximální váhu 15 kg. VŠ je nutné v nezpevněné ploše vyvýšit nad okolní terén o cca 50 mm. Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor VŠ se musí udržovat v čistotě. Pořízení vodoměrné šachty, její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

 

 

Jiří Tománek – Vodovod Babicko