Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky a podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody

I.
Úvodní ustanovení

1.      Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a vyhláškou č. 428/2001 Sb., provádějící zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, Smlouvou o dodávce vody (dále jen Smlouva) a těmito Obchodními podmínkami a podmínkami pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody (dále jen Obchodní podmínky).

2.      Tyto Obchodní podmínky byly schváleny členskou schůzí svazku Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“, dále jen (Sdružení) a jsou zveřejněny v sídle Sdružení na internetových stránkách www.babicko.estranky.cz a v obci, v jejímž obvodu Sdružení zajišťuje provoz vodovodu.

3.      Smlouva se řídí českým právem a české soudy jsou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.

 

II.
Vymezení pojmů

Odběratel – vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, není-li dále stanoveno jinak;
u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků.
Pokud uzavírá Smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi, což je osvědčeno plnou mocí, jež tvoří přílohu Smlouvy. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod připojen, není-li dohodnuto jinak.

Dodavatel – vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv o dodávce vody pověřen.

Vodné – je úplata za dodávku pitné vody a za službu spojenou s jejím dodáním.

Vodovod – je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.

Vodovodní přípojka – je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Ukončení odběru vody – je uzavření vodovodní přípojky na dobu neurčitou.

 

Přerušení odběru vody – je dohodnuté (stanovené) ukončení dodávky pitné vody na dobu určitou.

Převod odběru vody – je ukončení odběru pitné vody s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem.

Zrušení přípojky – je fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod, vždy na náklady vlastníka připojené nemovitosti.

Závada na přípojce – je technický stav přípojky, který nedovoluje další její plynulý a bezpečný provoz.

Odečtové období – je období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku.

Vlastník vodovodní přípojky – je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak, u nově zřizovaných přípojek osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

 

III.
Společná ustanovení

1.      Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné Smlouvy na dodávku vody. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod, změnily na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout přiměřenou součinnost při uzavření Smlouvy.

2.      Ve výjimečných případech při uzavírání Smlouvy se mohou strany dohodnout, že:

a)          Odběratelem je třetí osoba

b)     Příjemcem zdanitelného plnění (plátcem faktury) je třetí osoba, odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze Smlouvy, včetně povinnosti platit všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel zmocňuje plátce k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.)

3.      Určení množství odebrané pitné vody se stanoví měřidlem. Není-li měřidlo osazeno nebo je-li nefunkční, určí se směrnými čísly roční potřeby vody nebo se vypočte dle srovnatelného období předcházejícího roku, případně odborným výpočtem.

4.      Odečty měřícího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu, nebo kontrolní, tj. ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.

5.      Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel nenahlásí jeho stav do určeného termínu, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství dodané pitné vody, odhadnuté z průměrného odběru za minulé období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.

6.   Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu a řídit se při zajišťování jejich funkce pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám) tak, že může způsobit pokles nebo kolísání tlaku vody ve vodovodní síti, zpětné vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení dodavatele, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady neprodleně na své náklady odstranit.

 

IV.
Práva a povinnosti odběratele

1.      Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod.

2.      Odběratel je povinen před uzavřením Smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v souvislosti s dodávkou vody.

3.      Odběratel je povinen umožnit dodavateli a jím pověřeným pracovníkům přístup k přípojce a měřidlu (vč. všech plomb a zajištění proti neoprávněné manipulaci s měřidlem), chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení Smlouvy. Byla-li nefunkčnost přípojky nebo měřidla způsobena nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratel.

4.      Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod přes pozemek, stavbu nebo přes přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství), je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.

5.      Odběratel si může na své náklady osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody dodavatelem.

6.      Pokud není uvedeno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se Smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele dodávat vodu svým vodovodním zařízením dalším odběratelům.

7.      Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná, odvodněná a musí vyhovovat technickým podmínkám připojení.

8.      Ukončení odběru vody ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně 5 dní předem a umožní dodavateli v tomto termínu přístup k měřícímu zařízení, uzávěrům eventuelně šachtě přípojky. Ukončení odběru vody provede dodavatel na náklady odběratele. Další odběr vody bez souhlasu dodavatele je porušením Smlouvy.

9.      Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení Smlouvy nebo převedení odběru vody.

 

 

V.
Práva a povinnosti dodavatele

1.      Dodavatel nesmí při uzavírání Smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve Smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu Smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

2.      Dodavatel je povinen ze svých prostředků provádět opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

3.      Dodavatel je povinen osadit na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku. Vlastníkem vodoměru je dodavatel, který na své náklady provádí jeho osazení, údržbu a výměnu.

4.      Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné), schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele. Ukončení Smlouvy popř. převod odběru na jiného odběratele se zpětnou platností lze provést jen s písemným souhlasem dodavatele.

5.      Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

6.      Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

a)             v případě provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

             c)       neumožní-li odběratel dodavateli po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu,

d)     bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky,

e)      neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu zjištěné dodavatelem ve lhůtě jim stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

f)             při prokázání neoprávněného odběru vody,

g)            v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného po dobu delší než 30 dnů.

7.         Přerušení nebo omezení dodávky vody podle odstavce 6 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody:

a)      Podle písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,

b)      Podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

8.   V případě přerušení nebo omezení dodávky vody podle odstavce 5. a 6. písm. a) těchto Obchodních podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení.

9.  Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody podle odstavce 5. a 6. písm. a) těchto Obchodních podmínek a bezodkladně obnovit dodávku vody.

       V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky došlo podle odstavce 6 písm. b) až g), hradí náklady s tímto spojené odběratel.

10.  Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.

11.   V případě uplatňování dvousložkové ceny vodného je dodavatel povinen na žádost odběratele poskytnout mu přiměřenou slevu z pevné složky za každý další započatý den kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního systému.

VI.
Dodávka vody, stanovení jejího množství

1.      Právo na dodávku vody vzniká uzavřením písemné Smlouvy na dodávku vody a uhrazením nákladů dodavateli souvisejících se zřízením přípojky. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

2.      Voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění).

3.      Množství dodané vody měří dodavatel zásadně vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii a vyhláška č. 334/2000 Sb., v platném znění).

4.      Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného vodného. V případě, že zkušebna sdělí, že měřidlo „Vyhovuje“, náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením hradí odběratel. Pokud údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (zákon 505/1990 Sb. a vyhláška 334/2000 Sb., v platném znění) nebo pozbylo-li platnosti ověření vodoměru podle tohoto zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční a náklady spojené s výměnou a přezkoušením hradí dodavatel. Stanovení množství dodané vody se v tomto případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel roční potřeby vody, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne jinak. Za období k vypořádání se považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru, na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.

 

 

VII.
Cena, platební podmínky, doručování

1.      Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

2.      Vodné má dvousložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši vodného schvaluje členská schůze Sdružení. Konkrétní výše a forma vodného je stanovena platným ceníkem. Ceník dodavatele je předem zveřejněn v sídle dodavatele, v obci, v jejímž obvodu zajišťuje dodavatel provoz a na internetové adrese www.babicko.estranky.cz. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného předložen.

3.      Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví se odběr poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.

4.      Daňový doklad nebo faktura (dále jen daňový doklad) je vystaven za každé odběrné místo zvlášť. Po dohodě s dodavatelem je možno platit více daňových dokladů najednou na tzv. souhrnný variabilní symbol platby.

5.      Podkladem pro úhradu vodného je daňový doklad vyhotovený dodavatelem, jehož splatnost je 30 dnů. Požadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Odběratel může zvolit libovolný způsob platby schválený dodavatelem.

6.      Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.

7.      Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve Smlouvě. Za doručenou se má i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době, která je stanovena platným poštovním řádem a to s datem konce úložní doby.

VIII.
Neoprávněný odběr vody

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

a)       před vodoměrem,

b)       bez uzavřené Smlouvy nebo v rozporu s ní,

c)       přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný,

d)       přes vodoměr, který odběratel nedostatečně chránil před poškozením, dále přes vodoměr s poškozenou nebo chybějící měřickou (metrologickou) plombou a plombou, která zajišťuje vodoměrnou sestavu před neoprávněnou manipulací. 

 

IX.
Závěrečná ustanovení

1.      Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li výslovně sjednána doba určitá. Platnost Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2.      Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou s výjimkou stanovení ceny a změny těchto Obchodních podmínek a dále s výjimkami uvedenými ve Smlouvě.

3.      Vztah mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně Smlouvou nebo Obchodními podmínkami upraveny, se řídí občanským zákoníkem.

4.      Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve Smlouvě.

5.      Později uzavřená Smlouva ruší a nahrazuje předcházející Smlouvu, na základě které byla dosud uskutečňována dodávka vody.

 

V Kudlovicích 12.12. 2013                         Josef Hrňa – předseda Sdružení