Jdi na obsah Jdi na menu

Vodné a stočné 2012

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO VÝSTAVBU SKUPINOVÉHO VODOVODU V OBLASTI „BABICKO“,

se sídlem Kudlovice 39, IČ: 603 698 17, DIČ: CZ 603 698 17

stanovuje níže uvedenou

cenu pro vodné,

která vstupuje v platnost

od 1.1. 2012.

Na základě rozhodnutí členské schůze Sdružení pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ /dále jen Sdružení/ je uplatňována dvousložková forma ceny.

  1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/m3:

21,80 Kč

  1. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti na velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční, její poměrná část bude fakturována shodně s odečtovým cyklem.

 Vodoměr

Pevná složka vodného

Js 1“  (např. rodinný dům)

118,56

Js 5/4“  (např. školka)

343,14

Js  6/4“  (průmyslový objekt)

637,26

Js 50 mm (škola, prům. objekt)

1 040,82

Js 100 mm (větší prům. objekt)

5 571,18

 

                              

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 14%.

Návrh ceny je předkládán v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb..

Cenová kalkulace stanoví výši vodného na základě vývoje nákladů v běžném roce a objemu vody fakturované pitné, vlivu legislativních úprav /DPH/ a cenových změn /inflace/, uvádění nových vodohospodářských kapacit do provozu apod.

Ceny vodného schvaluje nejvyšší orgán Sdružení, tj. členská schůze, která je tvořena statutárními zástupci jednotlivých členů /obcí/ nebo jimi zmocněnými zástupci.

Cena pro rok 2012 byla schválena členskou schůzí dne 8.12. 2011.

Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede dodavatel účtování poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data změny budou použity nové ceny.

 

Josef Hrňa předseda Sdružení

 

 

SDRUŽENÍ OBCÍ BABICKO – VODOVOD

Voda je důležitá pro náš život asi jako vzduch, teplo (světlo) či živiny. Voda, systematický oxidant, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.

Přesto, že voda z vodovodu patří stále k nejnižším položkám ve spotřebním koši, rozhodně není  a nemůže být zadarmo. Pro rok 2012 bylo nutno upravit (navýšit) nejen cenu vody, ale i způsob její fakturace.

 

Způsob stanovení ceny vody

Kalkulace cen vody vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový věstník MF ČR). Zpracovatelem a navrhovatelem je provozovatel, který návrh kalkulace předává členským obcím ve Sdružení pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ k projednání a schválení.                 Je spousta činitelů ovlivňujících výslednou cenu vody. Jednak prostředky na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, cena energie, pohonných hmot, nákup materiálu až po řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu. Pro letošní rok se do celkové ceny rovněž promítá i zvýšení DPH z 10 na 14 procent.

 

Dvousložková forma ceny

Od 1.1. 2012 je v souladu se zákonem  274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ zavedena dvousložková cena vody. V praxi to znamená, že odběratel platí v každé faktuře (daňovém dokladu) pevnou složku podle maximální průtočné kapacity vodoměru a pohyblivou složku podle odebraného množství pitné vody.

Z pevných poplatků je hrazena část nákladů na udržování tlaku ve vodovodní síti, údržba a opravy vodovodního systému atp., tedy činností, které musí být prováděny bez ohledu na to, zda odběratel momentálně tyto služby využívá či nikoliv. Pevná složka je tedy platbou za možnost odběru vody a odběratel ji hradí ať vodu odebere, nebo neodebere. Tato pevná složka vodného je pro rodinné domky 118,56 Kč včetně DPH.

Výše pohyblivé částky závisí na množství odebrané vody. Ceny v pohyblivé části za jeden metr krychlový (1m3) odebrané vody jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele a činí 21,80 Kč/m3.